Diễn đàn Diễn đàn > Trợ giúp
  Giúp đỡ Giúp đỡ   Tìm trên diễn đàn    Đăng ký    Đăng nhập

Trợ giúp


Chọn chủ đề trợ giúp
Đăng kí và đăng nhập vào forum
Tại sao t�i kh�ng thể đăng nhập
T�i c� cần phải đăng k� ?
Qu�n mật khẩu
T�i đ� đang k� nhưng kh�ng thể đăng nhập ?

Tùy chọn người dùng và cấu hình diễn đàn
L�m sao để t�i thay đổi t�y chọn của diễn đ�n
Thời gian tr�n diễn đ�n kh�ng giống ở chỗ t�i
Thứ hạng của t�i chỉ ra điều g� ?
T�i c� thể thay đổi thứ hạng kh�ng?
T�i c� thể d�ng tr�nh duyệt g� để xem forum?

Gửi bài viết
Gửi b�i viết mới như thế n�o?
L�m sao để x�a b�i viết?
L�m sao để sửa lại b�o viết?
Th�m chữ k� v�o cuối b�i viết?
L�m sao để tạo b�nh chọn?
Tại sao t�i kh�ng thể xem được một forum?
B�i viết của t�i kh�ng heienr thị, hoặc l� 'Bị ẩn' hoặc l� 'Chờ x�t duyệt' '
� soạn thảo b�i viết

Định dạng b�i viết
BBCode l� g� ?
T�i c� thể d�ng HTML hay kh�ng?
Emoticons l� g�
T�i c� thể gửi ảnh kh�ng?
B�i viết bị đ�ng l� sao ?

Nh�m th�nh vi�n
Admin của forum l� g� ?
Mod l� g�?
Nh�m th�nh vi�n l� g�?

Tin nhắn
Tin nhắn l� g�?
T�i kh�ng thể gửi tin nhắn
T�i kh�ng thể gửi tin nhắn cho một số người
L�m sao t�i ngăn 1 số người gửi tin nhắn cho m�nh ?

RSS Feeds
RSS Feed là gì?
How Do I Subscribe to the Forums RSS Feeds?

Calendar System
What is the Calendar System?
How do I create a Calendar Event?


Đăng kí và đăng nhập vào forum
Tại sao t�i kh�ng thể đăng nhập
Để đăng nhập diễn đ�n, bạn phải c� T�n đăng nhập v� mật khẩu m� bạn đ� điền khi bạn đăng k�. Nếu bạn chưa đănng k� th� bạn phải đăng k� trước đ�. Nếu bạn đ� đăn k� m� vẫn chưa đăng nhập được, bạn phải xem tr�nh duyệt của bạn c� hỗ trợ Cookie kh�ng đ�. Nếu bạn đ� bị cấm truy cập diễn đ�n, h�y li�n hệ Admin
Lên trên

T�i c� cần phải đăng k� ?
Bạn c� thể kh�ng cần đăng k� để gửi b�i viết l�n diễn đ�n, điều đ� t�y thuộc v�o việc Admin c� cho ph�p người chưua đăng k� được ph�p gửi b�i viết v�o một forum n�o đ�. Tuy nhi�n, việc đăng k� th�nh vi�n mang lại cho bạn rất nhiều lợi �ch, v� việc đ� chỉ tốn khoảng v�o ph�t. V� vậy ch�ng t�i đề nghị bạn đăng k� th�nh vi�n
Lên trên

Qu�n mật khẩu
Nếu bạn qu�n mất mật khẩu của bạn th� đừng vội lo lắng. Mật khẩu kh�ng thể tạo lại được, nhưng c� thể l�m mới. Để l�m mới mật khẩu , bạn h�y click v�o n�t đăng nhập, ở cuối trang đăng nhập, bạn sẽ thấy một link dẫn bạn đến trang y�u cầu l�m mới mật khẩu.
Lên trên

T�i đ� đang k� nhưng kh�ng thể đăng nhập ?
N� c� thể do bạn kh�ng viết b�i n�o trong một thời gian , hoặc chưa từng viết b�i n�o. Đ� l� điều b�nh thường đối với Admin khi x�a c�c th�nh vi�n kh�ng tham gia c�c hoạt động khỏi CSDL để l�m nhẹ hệ thống.
Lên trên

Tùy chọn người dùng và cấu hình diễn đàn
L�m sao để t�i thay đổi t�y chọn của diễn đ�n
Bạn c� thể thay đổi ở đ�y : Bảng điều khiển , khi bạn đ� đăng nhập
Lên trên

Thời gian tr�n diễn đ�n kh�ng giống ở chỗ t�i
Thời gian tr�n diễn đ�n được thiết lập bởi Admin. Để thay đổi thời gian diễn đ�n cho ri�ng m�nh, bạn h�y v�o : Bảng điều khiển, v� chỉnh sửa khoảng thời gian ch�nh lệch giữa bạn v� Admin.
Lên trên

Thứ hạng của t�i chỉ ra điều g� ?
Thứ hạng cảu th�nh vi�n chỉ ra mức độ đ�ng g�p của th�nh vi�n đ� cho diễn đ�n
Lên trên

T�i c� thể thay đổi thứ hạng kh�ng?
Bạn c� thể, bằng c�ch đ�ng g�p thật nhiều cho diễn đ�n
Lên trên

T�i c� thể d�ng tr�nh duyệt g� để xem forum?
You can use this forum with almost any web browser that supports XHTML and JavaScript. For full functionality we recommend that you use Internet Explorer 7+, Firefox, Opera 9+, and Netscape 9+. Safari and versions of Internet Explorer prior to version 7, will run but with reduced functionality.
Lên trên

Gửi bài viết
Gửi b�i viết mới như thế n�o?
Để gửi b�i mới, bạn h�y v�o chuy�n mục bạn muốn gửi b�i v� click v�o n�t gửi b�i ở ph�a tr�n.
Lên trên

L�m sao để x�a b�i viết?
Bạn h�y đăng nhập v� mở b�i viết đ� ra. Sau đ� click v�o n�t x�a b�i viết ở ph�i tr�n b�i viết
Lên trên

L�m sao để sửa lại b�o viết?
Bạn h�y đăng nhập v� mở b�i viết đ� ra. Sau đ� click v�o n�t sửa b�i viết ở ph�i tr�n b�i viết
Lên trên

Th�m chữ k� v�o cuối b�i viết?
Bạn h�y v�o mục c� nh�n trong Bảng điều khiển,
Lên trên

L�m sao để tạo b�nh chọn?
Nếu bạn c� quyền tạo b�nh chọn, bạn sẽ thấy 1 n�t 'Tạo b�nh chọn' ở đầu trang của trang b�i viết. Khi tạo bầu chọn, bạn phải điền c�u hỏi v� �t nhất 2 lựa chọn cho mọi người.
Lên trên

Tại sao t�i kh�ng thể xem được một forum?
Forum c� t�y chọn cho ph�p chỉ một nh�m người c� thể truy cập v�o một chuy�n mục nhất định. Chỉ c� Mod hoặc Admin mới được cấp quyền n�y
Lên trên

B�i viết của t�i kh�ng heienr thị, hoặc l� 'Bị ẩn' hoặc l� 'Chờ x�t duyệt' '
Điều n�y c� nghĩa l� bạn mới gửi một b�i viết cần đến sự xem x�t của Admin
Lên trên

� soạn thảo b�i viết
Bạn c� thể d�ng Internet Explorer 5.0 trở l�n hoặc Firefox
Lên trên

Định dạng b�i viết
BBCode l� g� ?
BBcodes cho ph�p bạn định dạng b�i viết cảu bạn trong forum.
Lên trên

T�i c� thể d�ng HTML hay kh�ng?
HTML kh�ng được ph�p d�ng trong b�i viết của bạn, n� sẽ bị m� h�a nếu bạn cố t�nh ch�n m� HTML v�o.
Lên trên

Emoticons l� g�
Emoticon l� những icon thể hiện tậm trạng của bạn trong b�i viết, c� dạng những h�nh mặt cười
Lên trên

T�i c� thể gửi ảnh kh�ng?
Điều n�y phụ thuộc v�o cấu h�nh của Admin
Lên trên

B�i viết bị đ�ng l� sao ?
Chủ đề bị đ�ng l� c�c chủ đề m� Admin hoặc Mod kh�ng cho ph�p c�c th�nh vi�n tiếp tục post b�i
Lên trên

Nh�m th�nh vi�n
Admin của forum l� g� ?
Admin l� người c� quyền quản l� cao nhất trong điễn đ�n
Lên trên

Mod l� g�?
Mod l� những người trợ gi�p cho Admin để điều h�nh diễn đ�n
Lên trên

Nh�m th�nh vi�n l� g�?

Lên trên

Tin nhắn
Tin nhắn l� g�?
L� những tin nhắn ri�ng của c�c th�nh vi�n trong diễn đ�n cho nhau
Lên trên

T�i kh�ng thể gửi tin nhắn
C� thể do người được nhắn tin đ� ngăn c�c tin nhắn đến từ bạn
Lên trên

T�i kh�ng thể gửi tin nhắn cho một số người

Lên trên

L�m sao t�i ngăn 1 số người gửi tin nhắn cho m�nh ?

Lên trên

RSS Feeds
RSS Feed là gì?
RSS, which stands for Really Simple Syndication, is a technology using XML that allows web sites to syndicate web site content. If the forum administer has enabled RSS Feeds you can subscribe to any of the RSS Feeds available in the forum so you are always up-to-date with the latest Posts or Calendar Events.
Lên trên

How Do I Subscribe to the Forums RSS Feeds?
There are many ways you can subscribe to one or all of the RSS Feed's available within the forum, by either; using a Web Browser that supports Live RSS Bookmarks (Firefox, IE7, Safari, Opera), using an online RSS News Reader, using Windows Vista Sidebar, installing an RSS News Reader on your computer, or using an email program that supports RSS like Mozilla Thunderbird.
Lên trên

Calendar System
What is the Calendar System?
The Calendar System is a built in Calendar System that works very much like a normal calendar or diary, with Week View, Month View, and Year View. You can select what Week, Month, or Year, you wish to view and see Calendar Events and member birthdays for your selected date.
Lên trên

How do I create a Calendar Event?
If the forum administrator has granted a member or group permission to create a Calendar Event you can select an 'Event Date' when creating a New Topic. This Event can then be viewed in like any other Forum Topic or through the Calendar System where it is displayed under the date the event occurs on.
Lên trên

Di chuyển nhanh